شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

*خرسند*

+ هر که آيد گويد: گريه کن، تسکين است گريه آرام دل غمگين است چند سالي است که من مي گريم در پي تسکينم ولي اي کاش کسي مي دانست چند دريا بين ما فاصله است من و آرام دل غمگينم
ساعت ویکتوریا
*خرسند*
رتبه 0
0 برگزیده
325 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top