شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

*خرسند*

+ فقر
عاطفه جون از اين تصاوير خيلي تو خيابونا مي بينيم کاش همه ادما دلشون ريش ريش ميشد اونوقت هيچ وقت از اين عکسا تو کتاب زندگيمون نمي ديديم!
چراغ جادو
*خرسند*
رتبه 0
0 برگزیده
325 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top