سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خرسند

صفحه خانگی پارسی یار درباره

عشق

دل شکستن زیبا نیست!

روزها خواهند گذشت ولی دل غمگین و آزرده‌ام التیام نخواهد یافت.!!!!!!!!

خاطراتت در درونم حک خواهند شد...... وجودم از فقدانت رنجها خواهد کشید...... و من نیز باز به آینده‌ای خاکستری منتظر خواهم ماند..... آه چقدر زندگی برایم دشوار و نفسهایم برای حیات سنگین گشته‌اند...... روزگار روزگار از چه بگویم تا اندکی ناگفته‌هایم در سکوت لحظه‌های ظلمانی زندگانی شنیده شوند!!!!!!! چشم انتظار مرگ می مانم..... تا خاطراتم را زیر خاک به حراج بگذارم!!!!!!!!

«رسا»