شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ رب انت ولي في الدنيا و الآخره توفني مسلما و الحقني بالصالحين...
فارسيش رو هم مي نوشتي واسه ما بي سوادا :ديي
پروردگارا... تو سرپرست من در دنيا و آخرتي! مرا مسلمان بميران و به صالحين ملحق فرما...
← اف1 ✿
آمين.....ذره بين باسواديا :دي
هههه... يه اکابري رفتيم...
← اف1 ✿
ما كه بي سواديم...اكابري يعني چي؟
مکتب خونه رو ميگن اکابر! شکست نفسي ميکني نويسنده معاصر!
← اف1 ✿
:دييييييييييييييي
ساعت دماسنج
*خرسند*
رتبه 0
0 برگزیده
325 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top